ตรวจสอบกฎหมายแต่ละฉบับเพื่อความยุติธรรม - ส่วนที่ 3

กฎหมายใหม่ได้รับการทบทวนเพื่อความยุติธรรมก่อนส่งต่อไปยังผู้บริหาร กฎหมายเก่ายังมีการทบทวนเป็นระยะ กฎหมายที่ปราศจากความยุติธรรมกลับคืนสู่สภานิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารได้รับแจ้งกฎหมายระงับหรือส่งคืน


บรรณาธิการ, Garrett Connelly • ร่วมมือ